Norges register for kompetanse og arbeidsmaskiner

Stiftelsen Sentralregisteret betjener alle bransjer med to landsomfattende registere: Kompetanseregisteret og Maskinregisteret.

Begge registrene tilbyr aktørene i næringen informasjon som bidrar til sikkerhet på arbeidsplassen, forbedret miljø og effektivitet for arbeidstakere såvel som arbeidsgivere. Gjennom nært samarbeid er tjenestene godt forankret hos partene i arbeidslivet og myndighetene. Registrene dekker næringens behov for et sentralt, landsomfattende system for informasjonsdeling. Systemet bidrar til at Norge ligger i forkant i den internasjonale utviklingen på området.

Med Kompetanseregisteret utsteder Sentralregisteret kompetansebevis for tjenesteytere i næringen med grunnlag i verifisert informasjon i databasen. Maskinregisteret samler opplysninger om arbeidsmaskiner og utstyr på ett sted. Registeret gir tilgang til tekniske opplysninger om maskiner og utstyr, informasjon om juridisk eier, utleier, maskinbruker, samsvarserklæring, miljøutslipp, m.m.

Begge registrene utgjør et viktig grensesnitt mellom aktørene i næringen og gir arbeidsgivere, oppdragsgivere, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter tilgang til sentral informasjon.